૭મા પગારપંચ ના એરીયર્સની ગણતરી માટે નો (૧૯ માસ/૨૦ માસ ) પ્રોગ્રામ

૭મા પગારપંચ ના એરીયર્સની ગણતરી માટે નો (૧૯ માસ/૨૦ માસ )ના બે પ્રોગ્રામ મેઇલ કર્યા છે .. જરુર હોય તે ઉપયોગ કરવો .. જેમણે રજીસ્ટ્ર્રેશન કરાવ્યુ છે તેમને ઇ મેઇલ ચેક કરવા વિનંતી

.