પરિચય

……

જયંતકુમાર મહિપતરાય જોષી
આચાર્ય
શ્રી સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ માધ્યમિક શાળા .. ઇંગોરાળા ડાંડ
તા. લીલીયા જી.અમરેલી
9974355705
jmjoshiamr@gmail.com