આર્થિક રીતે નબળા વર્ગોના (Economically Weaker Sections) અનામત માટે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપવા બાબત તા.૮/૫/૨૦૧૯/

સમાજ્કલ્યાણ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *