કમ્પ્યુટર કૌશલ્યની સીસીસી પરીક્ષા પાસ કરનાર કર્મચારીઓને મૂળ પાત્રતાની તારીખથી ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજૂર કરવા બાબત શિક્ષણ વિભાગ નો પરિપત્ર

સીસીસી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *