બિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ મા. અને ઉમા. શાળાઓના શિક્ષણ સહાયકોના ફિક્સ પગારમાં વધારો કરવા બાબત

સહાયક સંવર્ગ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *