રાજ્ય સરકારના વર્ગ -૩ અને વર્ગ-૪ ના તમામ સંવર્ગો પરની જગ્યાઓ ઉપર સીધી ભરતીથી નિમણૂંકોનો ફીક્સ પગાર પર ખાસ ભથ્થું આપવા તેમજ તેમની સેવાની શરતોમાં સુધારો કરવા બાબત તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૪

.

બિનસરકારી ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના શિક્ષણ સહાયકો, વહીવટી સહાયકો અને સાથી સહાયકોની સીધી ભરતીથી થતી નિમણુંકોનો ફીક્સ પગાર પર ખાસ ભથ્થું આપવા તેમજ તેમની સેવાની શરતોમાં સુધારો કરવા બાબત.. તા.૨૬/૯/૨૦૧૬

.