ફિક્સ પગારથી નિમણુંક પામેલ કર્મચારીઓની પાંચ વર્ષની સેવા ઉચ્ચતર પગાર ધોરણના લાભ માટે ગણવા બાબત તા.૨૮/૬/૨૦૧૮

નાણાં વિભાગ